Giới thiệu về SPSS

Trong thời đại thông tin hiện nay, việc phân tích và hiểu biết dữ liệu đã trở nên rất quan trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh và nghiên cứu thị trường. SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) là một phần mềm thống kê mạnh mẽ, được sử dụng rộng rãi để phân tích dữ liệu trong nhiều lĩnh vực. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách sử dụng SPSS để thực hiện các phân tích dữ liệu quan trọng thông qua ba bài tập cụ thể.

Dịch vụ SPSS

Bài Tập 1: Phân Tích Tần Suất

Đề Bài

Một công ty muốn nghiên cứu mức độ hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm mới của họ. Dữ liệu đã được thu thập từ 100 khách hàng qua khảo sát mức độ hài lòng trên thang điểm từ 1 đến 5.

Yêu Cầu

 • Sử dụng SPSS để phân tích tần suất của các mức độ hài lòng.
 • Trực quan hóa dữ liệu bằng biểu đồ tần suất.

Lời Giải Chi Tiết

Bước 1: Nhập Dữ Liệu

Mở SPSS, nhập dữ liệu khảo sát vào phần mềm. Đảm bảo rằng dữ liệu được sắp xếp đúng cách, với mỗi phản hồi của khách hàng tương ứng với một hàng và mỗi cột biểu diễn một biến.

Bước 2: Phân Tích

 • Chọn từ menu: Analyze > Descriptive Statistics > Frequencies.
 • Trong hộp thoại mới, chọn biến “Mức độ hài lòng” để phân tích.
 • Nhấp vào OK.

Bước 3: Biểu Đồ Tần Suất

 • Trong cùng hộp thoại, nhấp vào Charts.
 • Chọn loại biểu đồ mà bạn muốn hiển thị (ví dụ: biểu đồ cột hoặc biểu đồ hình tròn).
 • Nhấp vào Continue, sau đó OK.

Kết Quả

Bạn sẽ nhận được bảng tần suất chi tiết cùng với biểu đồ tần suất. Từ đây có thể thấy rõ:

 • Phần lớn khách hàng (ví dụ: 60%) hài lòng với sản phẩm.
 • Một tỷ lệ khách hàng (ví dụ: 20%) không hài lòng.
 • Số lượng khách hàng cảm thấy rất hài lòng hoặc rất không hài lòng là ít.

Bài Tập 2: Phân Tích Hồi Quy Tuyến Tính

Đề Bài

Một công ty muốn nghiên cứu mối quan hệ giữa doanh số bán hàng và chi phí quảng cáo dựa trên dữ liệu thu thập được trong 100 tháng.

Yêu Cầu

 • Sử dụng SPSS để phân tích hồi quy tuyến tính giữa doanh số bán hàng và chi phí quảng cáo.
 • Trực quan hóa mối quan hệ giữa hai biến bằng biểu đồ phân tán.

Lời Giải Chi Tiết

Bước 1: Nhập Dữ Liệu

Nhập dữ liệu doanh số và chi phí quảng cáo vào SPSS.

Bước 2: Phân TíchIt appears there was an issue with the previous response, as it was cut off midway through the instructions for Bài Tập 2 (Exercise 2). Let me provide a complete guide for Exercise 2.

Bài Tập 2: Phân Tích Hồi Quy Tuyến Tính

Đề Bài

Một công ty muốn nghiên cứu mối quan hệ giữa doanh số bán hàng và chi phí quảng cáo dựa trên dữ liệu thu thập được trong 100 tháng.

Yêu Cầu

 • Sử dụng SPSS để phân tích hồi quy tuyến tính giữa doanh số bán hàng và chi phí quảng cáo.
 • Trực quan hóa mối quan hệ giữa hai biến bằng biểu đồ phân tán.

Lời Giải Chi Tiết

Bước 1: Nhập Dữ Liệu

Nhập dữ liệu doanh số (Sales) và chi phí quảng cáo (Advertising) vào SPSS.

Bước 2: Phân Tích Hồi Quy

 1. Trong menu của SPSS, chọn Analyze > Regression > Linear.
 2. Trong hộp thoại Linear Regression, đặt biến phụ thuộc là doanh số (Sales) và biến độc lập là chi phí quảng cáo (Advertising).
 3. Chọn các tùy chọn thống kê phù hợp (ví dụ: Coefficients, ANOVA table).
 4. Nhấp OK để chạy phân tích hồi quy.

Bước 3: Trực Quan Hóa Dữ Liệu

 1. Chọn Graphs > Legacy Dialogs > Scatter/Dot.
 2. Chọn một biểu đồ phân tán đơn giản.
 3. Đặt biến chi phí quảng cáo (Advertising) làm trục X và doanh số bán hàng (Sales) làm trục Y.
 4. Nhấp OK để tạo biểu đồ.

Kết Quả và Diễn Giải

Bạn sẽ nhận được một bảng kết quả phân tích hồi quy, bao gồm giá trị R-quadrat (R²), các hệ số hồi quy, và giá trị p cho mỗi hệ số. Biểu đồ phân tán sẽ hiển thị mối quan hệ giữa doanh số và chi phí quảng cáo.

 • Nếu R² cao, mối quan hệ giữa chi phí quảng cáo và doanh số là mạnh.
 • Hệ số hồi quy dương cho thấy mối quan hệ đồng biến: khi chi phí quảng cáo tăng, doanh số cũng tăng.
 • P-value thấp (< 0.05) cho thấy có mối quan hệ đáng kể về mặt thống kê giữa hai biến.

Bài Tập 3: Phân Tích ANOVA

Đề Bài

Một nhà sản xuất muốn xác định xem có sự khác biệt đáng kể nào giữa trung bình doanh số bán hàng của ba nhóm sản phẩm khác nhau hay không.

Yêu Cầu

 • Sử dụng SPSS để thực hiện ANOVA một chiều (One-Way ANOVA) trên doanh số ba nhóm sản phẩm.
 • Xác định xem có sự khác biệt đáng kể nào giữa các nhóm hay không.

Lời Giải Chi Tiết

Bước 1: Nhập Dữ Liệu

Nhập doanh số của ba nhóm sản phẩm vào SPSS, với mỗi nhóm trong một cột biến riêng biệt.

Bước 2: Phân Tích ANOVA

 1. Trong menu SPSS, chọn Analyze > Compare Means >One-Way ANOVA....
 2. Trong hộp thoại One-Way ANOVA, đặt biến doanh số của ba nhóm vào danh sách “Dependent List” và biến nhóm vào “Factor”.
  3. Có thể chọn Post Hoc... để xác định cặn kẽ hơn sự khác biệt giữa các cặp nhóm, nếu ANOVA cho thấy có sự khác biệt đáng kể.
  4. Nhấp OK để chạy phân tích ANOVA.

Bước 3: Diễn Giải Kết Quả

Sau khi chạy phân tích, SPSS sẽ cung cấp bảng ANOVA với các giá trị như Sum of Squares, Degrees of Freedom (df), Mean Square, F-value, và p-value.

Kết Quả và Diễn Giải

 • Nếu p-value dưới 0.05, điều này cho thấy có sự khác biệt đáng kể về mặt thống kê giữa ít nhất hai trong ba nhóm doanh số.
 • Bảng Post Hoc (nếu đã chọn) sẽ chỉ ra cụ thể những nhóm nào có sự khác biệt đáng kể so với nhau.
 • Dựa vào kết quả này, nhà sản xuất có thể đưa ra quyết định về chiến lược sản xuất và tiếp thị cho từng nhóm sản phẩm.

Phân tích ANOVA một chiều giúp chúng ta hiểu rõ hơn về ảnh hưởng của các biến phân loại (như loại sản phẩm) đối với một biến liên tục (doanh số bán hàng). Điều này có thể là cơ sở quan trọng cho việc đưa ra quyết định kinh doanh và chiến lược sản phẩm.

Như vậy, qua ba bài tập trên, chúng ta đã học cách sử dụng SPSS để thực hiện các phân tích thống kê cơ bản từ phân tích tần suất, hồi quy tuyến tính đến ANOVA. Việc này không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ dữ liệu mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Dánh giá post

Categorized in: